Great Reset dla opornych

„Wielki Reset” jest niczym innym jak skoordynowaną kampanią propagandową okrytą płaszczem nieuchronności. (…) Każdy kraj, od Stanów Zjednoczonych po Chiny, musi uczestniczyć w programie, a każda branża, od ropy i gazu po technologię, musi zostać przekształcona.

W menu na dziś danie podstawowe. Wersja dla szukających przystępnego opisu obrazu zachodzących zmian pod nazwą Great Reset. Dla Czytelników szukających dalszych informacji polecam Bibliografię i Uzupełnienia w Komentarzach.

Zapraszam do lektury.

***

Część pierwsza. Zredukowane oczekiwania i bio-techno-feudalizm

Wielki Reset jest w świadomości każdego, niezależnie od tego, czy wszyscy o tym wiedzą, czy nie. Przewidują go działania podjęte przez państwa na całym świecie w odpowiedzi na kryzys COVID-19. (Przez „kryzys” mam na myśli nie samą tak zwaną pandemię, ale reakcje na nowego wirusa zwanego SARS-2 oraz wpływ reakcji na warunki społeczne i ekonomiczne).

W swojej książce „COVID-19: The Great Reset”, założyciel i prezes zarządzający Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) Klaus Schwab pisze, że kryzys COVID-19 powinien być traktowany jako „okazja [którą można] wykorzystać, aby wprowadzić instytucjonalne zmiany i decyzje polityczne, które skierują gospodarki na ścieżkę ku bardziej sprawiedliwej, bardziej ekologicznej przyszłości” [1]. Chociaż Schwab od lat promuje Wielki Reset, ukryty kryzys dostarczył pretekstu do ostatecznego wprowadzenia go w życie. Według Schwaba nie powinniśmy oczekiwać, że światowy system pokowidowy powróci do swoich poprzednich trybów działania. Zamiast tego, naprzemiennie między opisem a receptą, Schwab sugeruje, że zmiany zostaną lub powinny zostać wprowadzone w powiązanych, współzależnych domenach, aby wytworzyć nową normę.

Czym więc jest Wielki Reset i jaka jest nowa normalność, którą on ustanowi?

Wielki Reset oznacza mniejsze dochody i mniejsze zużycie węgla. Ale Schwab i WEF definiują również Wielki Reset w kategoriach konwergencji systemów ekonomicznych, monetarnych, technologicznych, medycznych, genomicznych, środowiskowych, wojskowych i zarządzania. Wielki Reset pociągnąłby za sobą ogromne przemiany w każdej z tych dziedzin, zmiany, które według Schwaba nie tylko zmienią nasz świat, ale także doprowadzą nas do „zakwestionowania tego, co to znaczy być człowiekiem” [2].

Jeśli chodzi o ekonomię i politykę pieniężną, Wielki Reset oznaczałby z jednej strony konsolidację bogactwa, a z drugiej prawdopodobną emisję uniwersalnego dochodu podstawowego (UBI) [3]. Może obejmować przejście na walutę cyfrową, [4] w tym skonsolidowaną centralizację bankowości i rachunków bankowych, natychmiastowe opodatkowanie w czasie rzeczywistym, ujemne stopy procentowe oraz scentralizowany nadzór i kontrola wydatków i zadłużenia.

Podczas gdy każdy aspekt wielkiego resetowania wiąże się z technologią, Wielki Reset w szczególności pociąga za sobą „czwartą rewolucję przemysłową” [5] lub transhumanizm, który obejmuje ekspansję genomiki, nanotechnologii i robotyki oraz ich przenikanie do ludzkich ciał i mózgów. Oczywiście czwarta rewolucja przemysłowa wiąże się z redukcją ludzkiej pracy w rosnących sektorach, która ma zostać zastąpiona automatyzacją. Co więcej, Schwab pochwala wykorzystanie nanotechnologii i skanów mózgu do przewidywania i wyprzedzania ludzkich zachowań.

Wielki Reset oznacza wydawanie paszportów medycznych, które wkrótce zostaną zdigitalizowane, a także przejrzystość dokumentacji medycznej, w tym historii medycznej, składu genetycznego i stanów chorobowych. Ale mogłoby to obejmować wszczepienie mikroczipów, które odczytywałyby i informowały o składzie genetycznym i stanach mózgu w taki sposób, że „przekroczenie granicy państwowej może pewnego dnia wymagać szczegółowego skanowania mózgu w celu oceny zagrożenia bezpieczeństwa danej osoby” [6].

Na froncie genomicznym Wielki Reset obejmuje postęp w inżynierii genetycznej oraz połączenie genetyki, nanotechnologii i robotyki.

Pod względem militarnym Wielki Reset oznacza stworzenie nowych przestrzeni bitewnych, w tym cyberprzestrzeni i ludzkiego mózgu jako pola bitwy [7].

Jeśli chodzi o zarządzanie, Wielki Reset oznacza coraz bardziej scentralizowany, skoordynowany i rozszerzany rząd i „instytucje rządowe”, konwergencję korporacji i państw oraz cyfryzację funkcji rządowych, w tym, przy użyciu technologii 5G i algorytmów predykcyjnych, śledzenie i nadzorowanie ciał w przestrzeni w czasie rzeczywistym lub „wyprzedzające zarządzanie” zachowaniami ludzi i systemów. [8]

Mając powyższe na uwadze, „Wielki Reset” jest niczym innym jak skoordynowaną kampanią propagandową okrytą płaszczem nieuchronności. Zamiast zwykłej teorii spiskowej, jak zasugerował New York Times, Wielki Reset jest próbą spisku lub „myśleniem życzeniowym” [10] planistów społeczno-ekonomicznych, by zmusić korporacyjnych „udziałowców” [11] i rządy do przyjęcia dezyderaty WEF.

Aby sprzedać ten pakiet, WEF sufluje ocieploną retorykę „równości ekonomicznej”, „uczciwości”, „włączenia” i „wspólnego przeznaczenia”, pośród innych eufemizmów [12]. Razem te określenia reprezentują kolektywistyczny, socjalistyczny, polityczny i ideologiczny komponent przewidywanego socjalizmu korporacyjnego [13] (ponieważ socjalizmu ekonomicznego nie da się uchwalić, jest on zawsze tylko polityczny i ideologiczny).

Przeanalizuję perspektywy Wielkiego Resetowania w następnej części. Ale wystarczy na razie powiedzieć, że WEF wyobraża sobie bio-techno-feudalny porządek globalny, ze społeczno-ekonomicznymi planistami i korporacyjnymi „interesariuszami” na czele i większą częścią ludzkości w niewoli. Jak chcieliby planiści, masa ludzkości będzie żyła w ekonomicznym zastoju ograniczonych oczekiwań, a indywidualna autonomia zostanie znacznie ograniczona, jeśli nie całkowicie zniszczona. Jak sugerował Mises, tacy planiści są despotami, którzy chcą zastąpić plany poszczególnych aktorów ich własnymi, scentralizowanymi planami. Gdyby takie zamysły zostały wprowadzone w życie – zawiodłyby, ale ich przyjęcie wiązałoby się jednak z ceną.

Bibliografia:

1. Klaus Schwab and Thierry Malleret, COVID-19: The Great Reset (n.p.: Forum Publishing, 2020), p. 57.

2. Schwab, Klaus. The Fourth Industrial Revolution (New York: Crown Business, 2017), p. vii.

3. Kanni Wignaraja and Balazs Horvath, “Universal Basic Income Is the Answer to the Inequalities Exposed by COVID-19,” World Economic Forum, Apr. 17, 2020, .

4. “The Fed Explores Possibility of Issuing Digital Currency,” BitIRA, Jan. 9, 2020,.

5. Klaus Schwab, “The Fourth Industrial Revolution: What It Means, How to Respond,” World Economic Forum, Jan. 14, 2016,.

6. Klaus Schwab and Nicholas Davis, Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution: A Guide to Building a Better World (New York: Currency, 2018), p. 173.

7. Tim Requarth, “This Is Your Brain. This Is Your Brain as a Weapon.,” Foreign Policy, Sept. 9, 2015,.

8. Wikipedia, s.v. “Anticipatory Governance,” last modified Apr. 14, 2020, 01:57,.

9. Davey Alba, “The Baseless ‘Great Reset’ Conspiracy Theory Rises Again,” New York Times, Nov. 17, 2020,.

10. Alberto Mingardi, “The Great Reset: Between Conspiracy and Wishful Thinking,” Library of Economics and Liberty (Econlib), Dec. 1, 2020,.

11. “Stakeholder Capitalism: A Manifesto for a Cohesive and Sustainable World,” World Economic Forum Blog, Jan. 14, 2020,.

12. Nicholas Davis, “What Is the Fourth Industrial Revolution?,” World Economic Forum, Jan. 19, 2016,.

13. Michael Rectenwald, “Who Funds the Riotous American Left and Why? The Globalist Billionaire Class, Which Uses It to Build Corporate Socialism,” Michael Rectenwald (website), Oct. 12, 2020,.

Komentarz: odniesienia dla chcących poszerzyć zasób informacji – pierwszy link to baaardzo długi artykuł (fragmentami przetłumaczony) dotyczący Resetu, jego autorów oraz publikacji na ten temat LINK. Drugi z artykułów to kompendium Schwab’o mi albo kto nam to robi, zamieszczony na portalu Legionu św. Ekspedyta. Polecam również artykuły z komentarzy pod w/w tekstem.

***

Część druga. Socjalizm korporacyjny

Jak zauważyłem w części pierwszej, Wielki Reset, jeśli jego architekci dopną swego, pociągnie to za sobą przemiany niemal każdego aspektu życia. W tym miejscu ograniczę swoją dyskusję do ekonomii Wielkiego Resetu, promowanej przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF), a także do ostatnich wydarzeń, które posunęły naprzód te plany.

Jak zasugerował FA Hayek w swoim eseju wprowadzającym do kolektywistycznego planowania gospodarczego, socjalizm można podzielić na dwa aspekty: cele i środki [1]. Środkami socjalistycznymi jest kolektywistyczne planowanie, podczas gdy cele, przynajmniej w socjalizmie proletariackim, to zbiorowa własność środków produkcji i „równej” lub „sprawiedliwej” dystrybucji produktów końcowych. Rozróżniając te dwa aspekty, aby odłożyć na bok kwestię celów i skupić się na środkach, Hayek zasugerował, że planowanie kolektywistyczne mogłoby być skierowane w służbie celów innych niż te związane z socjalizmem proletariackim: „Na przykład arystokratyczna dyktatura, może używać tych samych metod, aby wspierać interesy jakiejś elity rasowej lub innej lub w służbie jakiegoś innego, zdecydowanie antyrównouprawnionego celu.” [2] Planowanie kolektywistyczne może napotkać problemy kalkulacyjne, w zależności od tego, czy rynek czynników produkcji jest utrzymany czy nie. Gdyby utrzymał się rynek czynników produkcji, problem kalkulacyjny nie miałby ścisłego zastosowania.

Kolektywistyczni planiści Wielkiego Resetu nie dążą do eliminacji rynków dla czynników produkcji. Chodzi raczej o przekazanie własności i kontroli najważniejszych czynników tym, którzy są zapisani w „kapitalizmie interesariuszy”. [3] W międzyczasie, działalność produkcyjna wspomnianych interesariuszy byłaby podporządkowana dyrektywom koalicji rządów w ramach zjednoczonej misji i polityki, w szczególności tych (dyrektyw) przedstawionych przez samo WEF.

Chociaż ci interesariusze korporacyjni niekoniecznie byliby monopolistami per se, celem WEF jest przyznanie jak największej kontroli nad produkcją i dystrybucją tymże interesariuszom korporacyjnym, w celu wyeliminowania producentów, których produkty lub procesy są uważane za niepotrzebne lub wręcz wrogie wobec postulatów globalistów „bardziej sprawiedliwej, bardziej zielonej przyszłości”. Naturalnie wiązałoby się to z ograniczeniami produkcji i konsumpcji, a także rozszerzoną rolą rządów w egzekwowaniu takich ograniczeń – lub, jak stwierdził Klaus Schwab w kontekście ukrytego kryzysu, „powrotem wielkiego rządu” [4] – jakby rząd już nie był duży i przez cały czas się nie powiększał.

Schwab i WEF promują kapitalizm interesariuszy przeciwko rzekomo szerzącemu się „neoliberalizmowi”. Neoliberalizm to bezsensowne słowo, które oznacza wszystko, co lewacy uznają za złe w porządku społeczno-ekonomicznym. To wspólny wróg lewicy. Nie trzeba dodawać, że neoliberalizm – który Schwab luźno definiuje jako „zbiór idei i polityk, które można luźno zdefiniować jako faworyzowanie konkurencji nad solidarnością, twórczej destrukcji w stosunku do interwencji rządu i wzrostu gospodarczego nad dobrobytem społecznym” [5] – jest tym strachem na wróble. Schwab i ferajna stawiają neoliberalizm jako źródło naszych ekonomicznych nieszczęść. Ale w zakresie, w jakim „antyneoliberalizm” był w grze, to rządowe faworyzowanie branż i graczy w branżach (lub korporacji), a nie konkurencja, było źródłem tego, co Schwab i jemu podobni potępiają. Wielki Reset spotęgowałby skutki korporokracji.

Niemniej jednak celem WEF nie jest planowanie każdego aspektu produkcji, a tym samym kierowanie wszystkimi indywidualnymi działaniami. Celem jest raczej ograniczenie możliwości działalności indywidualnej, w tym także konsumentów, poprzez wyparcie z gospodarki branż i producentów w ramach branż. „Każdy kraj, od Stanów Zjednoczonych po Chiny, musi uczestniczyć w programie, a każda branża, od ropy i gazu po technologię, musi zostać przekształcona” [6].

Jak zauważył Hayek, „kiedy średniowieczny system cechowy był u szczytu i kiedy ograniczenia handlu były najbardziej rozległe, nie były one wykorzystywane jako środek do kierowania indywidualną działalnością” [7]. Podobnie, Wielki Reset nie ma na celu ściśle kolektywistycznego planowania gospodarki tak bardzo jak zaleca i wymaga neofeudalistycznych ograniczeń, które sięgałyby dalej niż cokolwiek od czasów średniowiecza – to znaczy poza samym socjalizmem państwowym. W 1935 roku Hayek zauważył, w jakim stopniu ograniczenia ekonomiczne doprowadziły już do zakłóceń na rynku:

“Próbując wykorzystać stary aparat restrykcyjny jako narzędzie niemal codziennego dostosowywania się do zmian, prawdopodobnie poszliśmy już znacznie dalej w kierunku centralnego planowania bieżącej działalności, niż kiedykolwiek wcześniej próbowano… To ważne by uświadomić sobie w dowolnym badaniu możliwości planowania, że błędem jest przypuszczanie, że kapitalizm, jaki istnieje obecnie, jest alternatywą. Z pewnością jesteśmy tak daleko od kapitalizmu w jego czystej postaci, jak od jakiegokolwiek systemu centralnego planowania. Dzisiejszy świat to tylko interwencjonistyczny chaos” [8]

O ile więc dalej zaprowadzi nas Wielki Reset w kierunku ograniczeń nałożonych przez feudalizm, w tym do zastoju gospodarczego, który wiązał się z feudalizmem!

Nazywam ten neofeudalizm „socjalizmem korporacyjnym” – nie tylko dlatego, że retoryka pozyskiwania zwolenników wywodzi się z ideologii socjalistycznej („sprawiedliwość”, „równość ekonomiczna”, „dobro zbiorowe”, „wspólne przeznaczenie” itp.), ale także dlatego, że rzeczywistość, która za tym idzie to de facto monopolistyczna kontrola produkcji poprzez eliminację niezgodnych z prawem producentów – tj. tendencja do monopolu na produkcję, która jest charakterystyczna dla socjalizmu. Interwencje te nie tylko przyczyniłyby się do już istniejącego „interwencjonistycznego chaosu”, ale dodatkowo zniekształciłyby rynki w stopniu niespotykanym poza scentralizowanym socjalistycznym planowaniem per se. Elity mogłyby próbować określić a priori potrzeby i pragnienia konsumentów, ograniczając produkcję do akceptowalnych towarów i usług. Ograniczyliby również produkcję do rodzajów, które są dostępne dla rządów i producentów, którzy kupują program. Dodatkowe przepisy wypchnęłyby średnich i małych producentów z biznesu lub na czarne rynki do tego stopnia, że czarne rynki mogłyby istnieć w ramach cyfrowej waluty i bardziej scentralizowanej bankowości. Jako takie, ograniczenia i przepisy zmierzałyby w kierunku statycznego systemu kastowego z korporacyjnymi oligarchami na górze i „faktycznie istniejącym socjalizmem” [9] dla ogromnej większości poniżej. Zwiększanie bogactwa nielicznych, „równość ekonomiczna” na ograniczonych warunkach, w tym powszechny dochód podstawowy, dla pozostałych.

Koronawirusowe lockdowny, zamieszki i socjalizm korporacyjny

Blokady COVID-19 i, w mniejszym stopniu, lewicowe zamieszki, prowadzą nas waśnie w kierunku socjalizmu korporacyjnego. Drakońskie środki blokujące zastosowane przez gubernatorów i burmistrzów oraz zniszczenia dokonane przez uczestników zamieszek, tak się złożyło, że wykonują pracę, której chcą korporacyjni socjaliści, tacy jak WEF. Oprócz destabilizacji państwa narodowego, te działania i polityka pomagają niszczyć małe przedsiębiorstwa, eliminując w ten sposób konkurentów.

Jak podkreśla Fundacja Edukacji Ekonomicznej (FEE), blokady i zamieszki połączyły się, aby wytworzyć podwójne uderzenie, które znokautuje miliony małych firm – „kręgosłupa amerykańskiej gospodarki” – w całej Ameryce. FEE poinformowało o tym

7,5 miliona małych firm w Ameryce jest zagrożonych zamknięciem na dobre. Nowsze badanie wykazało, że nawet w przypadku pożyczek federalnych prawie połowa wszystkich właścicieli małych firm twierdzi, że będą musieli zamknąć się na stałe. Myto już jest dotkliwe. W samym Nowym Jorku nakazy typu „zostań w domu” wymusiły trwałe zamknięcie ponad 100 000 małych firm [10]

Tymczasem, jak zauważylo FEE i inni, nie ma dowodów na to, że lockdowny zrobiły cokolwiek, aby spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa. Podobnie nie ma dowodów na to, że Black Lives Matter zrobiło cokolwiek, aby polepszyć warunki życia Czarnych. Jeśli już, to burzliwe i mordercze kampanie Black Lives Matter i Antify dowiodły, że czarne życie nie ma znaczenia dla Black Lives Matter. Oprócz mordowania Czarnych, uczestnicy zamieszek Black Lives Matter i Antify wyrządzili ogromne szkody czarnym biznesom i dzielnicom, a tym samym czarnemu życiu [11].

Małe firmy zostały zmiażdżone przez kombinację drakońskich blokad i buntowniczego szaleństwa, a giganci korporacyjni, tacy jak Amazon, prosperowali jak nigdy dotąd. Jak zauważyła BBC, co najmniej trzech gigantów technologicznych – Amazon, Apple i Facebook – zanotowało ogromne zyski podczas lockdownów. [12] Korzyści, do których przyczyniły się, w mniejszym stopniu, zamieszki, które kosztowały od 1 do 2 miliardów szkód majątkowych. [13] W ciągu trzech miesięcy kończących się w czerwcu „kwartalny zysk Amazona w wysokości 5,2 miliarda dolarów (4 miliardy funtów) był największy od momentu powstania firmy w 1994 roku i pojawił się pomimo dużych wydatków na sprzęt ochronny i inne środki związane z wirusem”. Sprzedaż Amazona wzrosła o 40 procent w ciągu trzech miesięcy do czerwca.

Jak donosi TechCrunch, Facebook i jego platformy WhatsApp i Instagram odnotowały 15-procentowy wzrost liczby użytkowników, co przyniosło łączne przychody w wysokości 17,74 miliarda dolarów w pierwszym kwartale. [14] Łączna liczba użytkowników Facebooka wzrosła do 3 miliardów w marcu, czyli dwie trzecie światowych użytkowników internetu – rekord. Przychody Apple też wzrosły w tym samym okresie, a kwartalne zyski podskoczyły o 11 procent rok do roku, do 59,7 miliardów dolarów. „Walmart, największy detalista spożywczy w kraju, ogłosił, że jego zyski wzrosły o 4 procent, do 3,99 miliarda dolarów” w pierwszym kwartale 2020 roku, jak donosi Washington Post [15].

Liczba małych firm została prawie o połowę ograniczona przez blokady COVID-19 i zamieszki Black Lives Matter / Antify, podczas gdy giganci korporacyjni umocnili swoją kontrolę nad gospodarką, a także swoją władzę nad indywidualną ekspozycją w Internecie i poza nim. W związku z tym wydaje się, że ukryte blokady, wyłączenia, częściowe zamknięcia, a także zamieszki są właśnie tym, co zamówili Wielcy Reseterzy, chociaż nie sugeruję tutaj, że to oni nakazali. Bardziej prawdopodobne jest, że skorzystali z okazji, by wyrwać z gospodarki do podszewki małe i średnie przedsiębiorstwa, aby uczynić przekształcenie prostszym i bardziej powszechnym.

Ostatecznie Wielki Reset jest jedynie kampanią propagandową, a nie jakimś guzikiem, który globalistyczni oligarchowie mogą wciskać do woli – chociaż WEF tak to reprezentowało [16]. Ich planom należy przeciwdziałać lepszymi pomysłami ekonomicznymi i skoordynowanymi indywidualnymi działaniami. Jedyną rozsądną odpowiedzią na projekt Wielkiego Resetowania jest przeciwstawienie się mu, wprowadzenie i promowanie większej konkurencji oraz żądanie pełnego ponownego otwarcia gospodarki, niezależnie od niebezpieczeństwa. Jeśli to oznacza, że mniejsi producenci i dystrybutorzy muszą zjednoczyć się, aby przeciwstawić się państwowym edyktom, niech i tak będzie. Muszą powstać nowe stowarzyszenia biznesowe w celu udaremnienia Wielkiego Resetu – zanim będzie za późno.

Bibliografia:

1. F.A. Hayek, “The Nature and History of the Problem,” in N.G. Pierson and F.A. Hayek, Collectivist Economic Planning (London: Routledge and Kegan Paul, 1963), p. 14.

2. Ibid., p. 15.

3. Klaus Schwab, “What Kind of Capitalism Do We Want?,” Time, Dec. 2, 2019,.

4. Klaus Schwab and Thierry Malleret, COVID-19: The Great Reset (n.p.: Forum Publishing, 2020), p. 89.

5. Ibid., p. 78.

6. Klaus Schwab, “Now Is the Time for a ‘Great Reset,’” World Economic Forum, June 3, 2020,.

7. Hayek, “The Nature and History of the Problem,” p. 23.

8. Ibid., pp. 23–24.

9. “Actually existing socialism” is a term used to describe socialism as it existed in the Soviet Union and elsewhere. It became a pejorative term used sarcastically by dissidents in socialist countries to refer to what life was really like under socialism, rather than in the perfidious books of Marx and his epigones.

10. Jon Miltmore and Dan Sanchez, “America’s Small Business Owners Have Been Horribly Abused during These Riots and Lockdowns. That Will Have Consequences,” Foundation for Economic Education (FEE), June 5, 2020,.

11. Brad Polumbo, “The Lockdowns Crushed Minority-Owned Businesses the Most,” FEE, June 19, 2020,.

12. “Amazon, Facebook and Apple Thriving in Lockdown,” BBC, July 13, 2020,.

13. Morgan Phillips, “Damage from Riots across US Will Cost at Least $1B in Claims: Report,” Fox Business, Sept. 16, 2020,.

14. Lucas Matney, “The Lockdown Is Driving People to Facebook,” TechCrunch, Apr. 29, 2020,

15. Abha Bhattarai, “Sales Soar at Walmart and Home Depot during the Pandemic,” Washington Post, May 19, 2020,.

16. Schwab, “Now Is the Time for a ‘Great Reset.’”

 
What Is The Great Reset: Parts I & II, Michael Rectenwald, December 27, 2020

Komentarz: pomimo (moim zdaniem) daleko posuniętej naiwności autora vel dużych pokładów optymizmu, zawartych w ostatnim akapicie drugiej części, uważam artykuł(-y) za wartościowy i przystępnie tłumaczący, o co chodzi w tym całym Resecie. Mam nadzieję, że również Czytelnicy chcący bardziej pogłębić wiedzę, znajdą wiele informacji dodatkowych w odnośnikach (w tekście od tłumacza). Do drugiej części polecam również Techno-feudalizm czyli demolka wszech czasów.

Autor: Alter Cabrio

za: https://www.ekspedyt.org/

Układanka PUZZLI

Chiny testują system punktowy. Nie jesteś posłuszny – masz mało punktów. Rozmawiasz z nieposłusznym – tracisz punkty. Bez punktów nie korzystasz z samolotów, pociągów, kin, restauracji itd.

Izrael wprowadził jako pierwszy APARTHEID sanitarny. Ludzie są segregowani. Masz odznakę zieloną – możesz wejść do kina, na siłownię, wejść do każdego sklepu. Masz fioletową – nie możesz korzystać w pełni z przestrzeni publicznej. A lista miejsc dostępnych dla ciebie się kurczy.

To samo zapowiedział premier Australii, to samo – premier Wielkiej Brytanii. Wkrótce tak będzie wszędzie, bo już latem UE wprowadza paszporty szczepionkowe. Bez tego nie polecisz na wakacje, a potem będzie jak w Izraelu.

Hiszpania – zaczęły się pierwsze wywłaszczenia. Na Balearach rząd zwyczajnie wywłaszczył kilkadziesiąt rodzin z ich nieruchomości. Przychodzi nagle „rząd” i mówi ci, że „już tu nie mieszkasz” – czyli „wypierdalaj stąd i nie dyskutuj”. Obiecano im za to „odszkodowanie” w wysokości 40% poniżej wartości rynkowej.

Cały świat wycina hodowle. Pod byle pretekstem. Ktoś ogłasza „ptasią grypę” i w promieniu wielu kilometrów wycina się wszystkie kury, gęsi, kaczki. Albo – świnie – jeśli to „afrykański pomór świń”.

Akcja zakrojona na szeroką skalę na całym świecie. Punkt po punkcie niszczone są hodowle. Na masową skalę niszczone są pasze i zapasy zboża. Pisałem już o tym więc zapraszam do wcześniejszych postów.

Niby przypadkiem „zablokował się Kanał Sueski”. Olbrzymi kontenerowiec, który przed wejściem do kanału wykonał szereg manewrów bez najmniejszego kłopotu (rysując na mapie – penisa!), nagle w samym kanale „został zdmuchnięty przez wiatr”.

Inne mniejsze statki w tym samym kanale dały sobie z wiatrem radę, a ten „biedaczysko” – nie. I łańcuchy dostaw zerwane.

Lockdowny to wyniszczanie średniego i małego biznesu. To też zrywanie łańcuchów dostaw. To niszczenie psychiki narodów. To niszczenie rozwoju dzieci – taka produkcja posłusznych „niedorozwojów”.

To skazywanie na śmierć seniorów. Mamy w Polsce 218 tys. łóżek szpitalnych. Chorzy na GRYPĘ (nie żaden SROVID) zajmują w szpitalach zaledwie 13% łóżek. Więc w jakim celu odwołano zabiegi i operacje?! Czy nie po to, aby szpitale upadły i wtedy można będzie je przekazać za symboliczną złotówkę wprost ….

Koncernom farmaceutycznym?

Ustawa o zwiększeniu zasobów UE – klasyczny akt zdrady narodowej! Ale któż wychowany na lewackich hasłach „plucia na wartości narodowe” to zauważy?

Niemiecki Trybunał zakazał swojemu rządowi podpisania tego aktu. Ale polski parlament (Sejm i Senat !) – wszyscy zdrajcy z PIS, PO, PSL, SLD i KUKIZ specjalnie zwołali posiedzenia obu izb parlamentu na ten sam dzień, żeby nie zostawić pola do dyskusji i przepchnąć wszystko w jeden dzień. Będziemy więc spłacać długi za inne kraje członkowskie i globaliści rozkradną nasze zasoby naturalne. I wywłaszczą z gruntów i nieruchomości zabudowanych.

Na świat trzeba patrzeć holistycznie. Trzeba łapać całą perspektywę, a nie tylko fragmenty. Wszystko co się dzieje to jedna wielka układanka puzzli. W tym samym czasie w różnych miejscach różne ekipy układają to samo, ale patrząc na poszczególne fragmenty nie widzisz jeszcze całości. Dlatego nie wiesz i nie rozumiesz. I nie reagujesz. A twój brak reakcji jest zgodą na dalsze układanie gry niszczącej to co znamy.

Tyle, że jak zobaczysz efekt tej gry, to się mocno zdziwisz.

To nie są przypadkowe działania.
GŁÓD jest zaplanowany. I będzie. Nadejdzie szybciej niż nam się wydaje.

SEGREGACJA sanitarna jest zaplanowana i wprowadzana. I tylko będzie przybierać na sile.

GWARANTOWANY DOCHÓD PODSTAWOWY też już blisko. Po to wywłaszczenia, niszczenie firm prywatnych. Pozbawianie własności.

KONTROLA TOTALNA. Już nawet kary za podróżowanie w celach turystycznych nakładają.

A Wy nosicie szmaty.
Nie myślicie. Niczego nie widzicie.
Nie widzicie zabijania staruszków.
Nie widzicie zabijania rozwoju waszych dzieci.

Zabrano wam wszystkie prawa, odebrano godność i człowieczeństwo. Zamknięto wam nawet kościoły.
A mimo to nie protestujecie. Niemcy stanęli do walki z policją i Merkel wycofała się z ostrego lockdownu. A w Polsce ulizane chłoptasie w rurkach bez skarpetek na hulajnogach! Lewackie ogłupienie.

Liczycie, że Gestapo przyjdzie nie po was, a po waszego sąsiada.

Liczycie, że uratuje was Qanon.

Liczycie, że wszystko skończy się „happy endem” jak w waszych serialach z Netflixa.

Zejdźcie na ziemię. Zacznijcie myśleć. ZACZNIJCIE DZIAŁAĆ.

Obudźcie się z tego matrixa i stańcie się na powrót LUDŹMI !

Za chwilę każdy z was stanie przed wyborem – żyć poza społeczeństwem albo przyjąć śmiertelny zastrzyk.

Zaprowadzicie do tego wasze dzieci. Stracicie wszystko co macie.

Nie pisze tego dla tych 80% przestraszonych idiotów, którzy w oczach nad maską mają pustkę i olbrzymią tęsknotę za rozumiem.

Zwracam się do Was, myślących, którzy wiecie , co się dzieje, a mimo to pozostajecie BIERNI.

Wasza bierność jest gorsza do głupoty tamtych. Bo tamci żyją wg własnych przekonań i – w zgodzie z sobą.
A Wy udajecie oświeconych i niezależnych, a jesteście NIEWOLNIKAMI, bo nie potraficie bronić swoich przekonań.

Kto ma to zrobić za Was?!

Te puzzle za chwilę będą ułożone i gra się skończy.

Autor: Jerzy Makara

Nadciąga Wielki Reset, który zmieni nasze życie. Co szykują nam globaliści?

Chyba już większość świadomych ludzi widzi, że implementacja Nowego Porządku Świata weszła w nową fazę i wszystko znacznie przyspieszyło. Przy okazji epidemii koronawirusa uruchomiono tak zwany Wielki Reset. NIe jest to już żadna teoria spiskowa tylko oficjalne stanowisko globalistów ze Światowego Forum Ekonomicznego. Co taki reset oznacza dla nas wszystkich?

Zwykle takie resety odbywa się za pomocą wojny. Tym razem uruchomiono go pod pretekstem wirusa. Doprowadzono do powstania ogólnoświatowego kryzysu na nieznaną dotychczas skalę. A kryzysy przeważnie są okazją do zmian i to właśnie czeka nas w najbliższym czasie. Nie ma co liczyć na powrót do normalności, a zapowiadana „nowa normalność”, będzie po prostu nienormalnością. Niestety świat dookoła nas ulega właśnie gwałtownym przeobrażeniom. To co byłoby niewykonalne jeszcze kilka miesięcy temu, nagle staje się jak najbardziej możliwe i to w stosunkowo krótkim czasie.

Nadchodzący Wielki Reset to nie jest już teoria spiskowa z filmów z żółtymi napisami tylko realny projekt, któy nie jest nawet ukrywany. Mało kto wie jeszcze o tym projekcie Światowego Forum Ekonomicznego (WEF), który dotyczy odnowy świata po COVID. Dokument opisujący plany globalistów ukazał się już 2 października 2020 roku. Te plany zdefiniują wkróce na nowo naszą teraźniejszość i najbliższa przyszłość.

Po przeczytaniu tego raportu od razu przychodzi na myśl fabuła książki Orwella z 1984 roku – która była uważana za ostrzeżenie dla całej ludzkości, a tymczasem rządzący uznali ją za instrukcję. Jeśli plany globalistów się nie zmienią, ludzie na całym świecie stracą swoje najbardziej ludzkie cechy i zamienią się w bezduszne automaty, bioroboty. Przestroga Orwella w porównaniu z projektem WEF wydaje się dziecięcą bajką.

Problem w tym, że nie jest to bajka i  fantazja na ten temat, a przewodnik działania. Termin realizacji tego planowanego przeobrażenia to dziesięć lat. Plany te mają zostać zrealizowane do 2030 roku. Tak się składa, że do tego czasu powinna zostać wdrożona tak zwana Agenda 2030, plan działań ONZ na lata 2021-2030.

Oto planowane działania biznesowe w odpowiedzi na COVID-19 oferowane oficjalnie w ramach inicjatywy The Great Reset postulowanej przez WMF:

1. Przyspieszenie cyfryzacji procesów pracy (np. wykorzystanie narzędzi cyfrowych, wideokonferencje).

2. Planuje się, że ok. 83% osób będzie pracować zdalnie – tj. nie będzie już interakcji między współpracownikami – absolutnego dystansu społecznego, oddzielenia człowieka od kontaktu międzyludzkiego.

3. Planuje się zautomatyzowanie około 50% wszystkich zadań – innymi słowy, udział człowieka zostanie znacznie zmniejszony nawet przy pracy zdalnej.

4. Zaproponuje się rozwój zawodowy / przekwalifikowanie (np. dostawcy technologii edukacyjnych) – 42% zaawansowanych szkoleń czy uczenia się nowych umiejętności zostanie zdigitalizowanych, czyli bez kontaktu z ludźmi – wszystko na komputerze, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI), algorytmów.

5. Przyspieszenie realizacji zaawansowanych programów szkoleniowych / przekwalifikowujących – 35% umiejętności planowanych jest do „ponownego dostosowania” – tj. planowane jest porzucenie dotychczasowych umiejętności.

6. Przyspieszenie trwających przekształceń organizacyjnych (np. Restrukturyzacja) – 34% istniejących struktur organizacyjnych planuje się „zrestrukturyzować” – innymi słowy, istniejące struktury organizacyjne zostaną uznane za przestarzałe, aby zrobić miejsce na nowe zestawy struktur organizacyjnych, struktury cyfrowe zapewniające maksymalną kontrolę nad wszystkimi działaniami …

7. Tymczasowe przeniesienie pracowników do innych zadań – oczekuje się, że będzie to miało wpływ na 30% siły roboczej. Będzie to również oznaczało degradację pod względem płac – najprawdopodobniej uniemożliwiającą przeżycie, co sprawi, że planowane będzie „powszechne wynagrodzenie podstawowe” lub „dochód podstawowy”- płace, które pozwolą ledwo związać koniec z końcem sprawią, że będziesz całkowicie zależny od systemu cyfrowego, nad którym nie będzie absolutnie żadnej kontroli.

8. Przewiduje się, że tymczasowe cięcia siły roboczej dotkną 28% ludności. Jest to dodatkowa stopa bezrobocia w przebraniu, ponieważ „tymczasowo bezrobotni” nigdy nie wrócą już do pełnego zatrudnienia.

Wielki Reset zapewnia również program kredytowy, który „umorzy” cały dług osobisty – pod warunkiem przeniesienia całego majątku osobistego do organu administracyjnego lub agencji. Planowany jest świat bez własności prywatnej ponieważ wszystko, czego potrzebujesz, zostanie dostarczone w takim zakresie, w jakim zdecyduje o tym system. Dominującą formą zobowiązań będzie wynajem. Już teraz producenci samochodów namawiają do tego, aby płacić za użytkowanie auta miesięczną ratę a po okresie kilku lat wymieniać auto na nowe wynajmowane długoterminowo. Wygląda na to, że ten sam proces ma spotkać inne formy własności. Tak drastycznie nie postąpiono nawet w najbardziej brutalnych reżimach komunistycznych.

Wielki Reset to również wszechwładza Banków Centralnych, które już zachowują się tak jakby trwał. Nie tak dawno banki skupowały i będą skupować w przyszłości obligacje krajów i wybranych firm, i to za pomocą pieniędzy kreowanych dosłownie z powietrza. Beneficjentami nieograniczonego kredytu staną się zatem wybrane korporacje emitujące obligacje. W perspektywie mamy społeczeństwo, które będzie podzielone na pracowników rozrastającego się państwa, osoby pracujące w korporacjach i rzesze niepracujących na dochodzie podstawowym, czymś w rodzaju stałego zasiłku. Kontrolujesz dług, kontrolujesz wszystko.

Ta ostatnia rzesza będzie szybko rosła, bo wraz z COVIDowym Resetem nieuchronna jest też likwidacja małego i średniego biznesu. Jeszcze niedawno minister finansów Tadeusz Kościński wyrażał zaniepokojenie, że Polacy mają 180 mld złotych oszczędności i nie chcą po nie sięgnąć. Teraz wielu będzie z nich żyło i starało się utrzymać za wszelką cenę firmy zamknięte przez rząd. Oczywiste jest zatem, że czeka nas konsumpcja i ograniczenie naszych oszczędności. Celem jest to, aby ludzie byli uzależnieni od rządu, co staje się stanem preferowanym.

Nieuchronnie nadciąga też system ratingu społecznego, taki jak w Chinach. Będzie to świat jak w dystopijnym serialu Black Mirror, gdzie bez zdobycia odpowiedniej liczby punktów stajesz się wyrzutkiem społecznym, który do niczego nie ma prawa. Zacznie się to już wkrótce przy okazji planowanych masowych szczepień przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2. Kto się nie zaszczepi, będzie usunięty ze społeczeństwa. Docelowo zapewne zostanie to dopracowane, aby status społeczny był opierany również o takie aspekty jak posłuszeństwo wobec władzy, odpowiednie poglądy itd.

Ten nowy zresetowany świat ma też mieć własną nową cyfrową walutę, która ma rzekomo zastąpić wszystkie waluty świata. Pieniądz bezgotówkowy w formie kart płatniczych już teraz zdaje się być dominującą formą płatności. W pierwszym etapie implementacji tego globalistycznego BitCoina grozi nam to, że posiadacze gotówki będą domyślnie uważani za podejrzanych i potencjalnych przestępców. Potem zapewne pod takim pretekstem doprowadzi się do likwidacji gotówki w ogóle.

Jednak zanim do tego dojdzie niewątpliwie nadciągnie inflacja, która będzie nieuchronnym skutkiem kreacji pieniądza przez banki centralne przy niskich stopach procentowych.W dzisiejszych czasach niewiele osób interesuje się tym, co dzieje się na świecie. Pogrążeni w codzienności zamaskowani ludzie nie zauważyli nawet, że skońćzyła się już era wolnego Internetu. Cenzurę knuto na spotkaniach Grupy Bilderberg przez kilka lat. Po drodze pojawiło się ACTA i niepostrzeżenie „Wielki Brat” poddał tę niegdyś wolną przestrzeń pod całkowitą kontrolę. Główne strumienie informacji są kontrolowane przez mainstreamowe media, telewizję i monopolistów w stylu Google.

Teraz jesteśmy świadkami fundamentalnych zmian na Ziemi, które będą miały wpływ na naszą przyszłość. Obecnie jeszcze są ukryte pod falami strachu przed „przerażającym Covidem” i pozostają dyskretnie przykryte szumem informacyjnym, a tymczasem stoimy na progi całkowitego braku wolności.

Autor: zmianynaziemi.pl

COVID-19: WIELKI RESET
Nadal wątpisz w to, że covid19 jest koniem trojańskim, który zapoczątkuje „Wielki Reset”? Ta książka jest na to dowodem. Napisana przez Klausa Schwaba (Prezesa Światowego Forum Ekonomicznego) i Thierry’ego Mallereta (WEF).

„The pandemic represents a rare but narrow window of opportunity to reflect reimagine and reset our world”.

„Pandemia stanowi rzadkie, ale wąskie okno okazji do ponownego wyobrażenia sobie i zresetowania naszego świata” – profesor Klaus Schwab, założyciel i prezes wykonawczy Światowego Forum Ekonomicznego.

Na styczeń 2021 roku zaplanowane zostało kolejne Światowe Forum Ekonomiczne. To jedna z tych okazji, kiedy globaliści przylatują odrzutowcami, aby rozmawiać o ratowaniu klimatu. Tym razem jednak sytuacja jest nieco poważniejsza. Zaproszeni goście będą debatować o kwestiach związanych z koronawirusem, problemami gospodarki, niepokojami społecznymi itd. Główne hasło nadchodzącej konferencji to „Wielki Reset”.

Globaliści planują Wielki Reset