Nowy Porządek Świata. Horror, który czeka ludzkość

Na naszych oczach rodzi się Nowy Porządek Świata. Ziemi grozi globalny totalitaryzm, który nie śnił się nawet Orwellowi. Świat, jaki znamy, jest skazany na zagładę. W najbliższych latach zginie jedna czwarta ludzkości. Jak zmieni się życie tych, którzy przeżyją? „NWO”, trzy litery oznaczające koniec wszystkiego, co znamy, trzymają świat w strachu.

(S)Twórcy globalnego koszmaru
Terminem „Nowy Porządek Świata” (New World Order, NWO) posługiwało się w XX wieku wielu wpływowych polityków, takich jak np. Woodrow Wilson, George Bush senior czy Michaił Gorbaczow. Wywoływało to podejrzenia, że wysiłki zmierzające do wprowadzenia „nowego ładu” zostały już zapoczątkowane.

Kanwą teorii spiskowych dotyczących wprowadzenia Nowego Porządku Świata jest przekonanie o istnieniu tajnych organizacji, które zamierzają przejąć władzę nad całą planetą, poprzez ustanowienie „rządu światowego”. Wyrazem dążenia do takiego stanu rzeczy miało być utworzenie takich organizacji jak Liga Narodów, ONZ, NATO, system walutowy z Bretton Woods czy Światowa Organizacja Handlu (WTO).

Postępująca globalizacja oraz integracja w ramach takich ugrupowań jak Unia Europejska czy Unia Afrykańska powoduje, że Nowy Porządek Świata staje się rzeczywistością na naszych oczach. Pojawiają się głosy, że końcem tego procesu będzie połączenie się ugrupowań integracyjnych w światowy rząd, który obejmie władzę polityczną, gospodarczą, wojskową i ideologiczną nad całą planetą.

Motywacja do ustanowienia NWO jest idealistyczna; jej zwolennicy twierdzą, że tylko dzięki temu na świecie będą mogły na stałe zatriumfować pokój, sprawiedliwość i niezakłócony rozwój gospodarczy. Zwolennicy teorii spiskowych podkreślają jednak, że istotą takiego świata będzie jednak centralne planowanie, które zawsze w historii sprzyjało rozwijaniu się systemów totalitarnych.

Jak Nowy Porządek Świata zmieni nasze życie?
Stałym elementem teorii spiskowych dotyczących Nowego Porządku Świata jest twierdzenie, że jego wprowadzenie możliwe jest tylko poprzez znaczną redukcje liczby globalnej populacji. Liczba ludności na świecie miałaby zostać zmniejszona, według różnych szacunków o 25 – 50 procent. Drogą do osiągnięcia tego celu miałoby być rozmyślne uruchomienie globalnej epidemii takiej jak świńska grypa, która zdziesiątkowałaby narody na całym świecie.

Tym, którzy przeżyją, mają zostać wszczepione czipy, dzięki którym nie tylko staną się oni odporni na niektóre choroby, ale także pozostaną cały czas pod nadzorem globalnej władzy. Ci, którzy się zbuntują, mają zostać umieszczeni w obozach koncentracyjnych nowego typu, gdzie zostaną poddani „reedukacji” lub eksterminacji. W tym kontekście wymienia się zwłaszcza ośrodki prowadzone przez amerykańską Federalną Agencję Zarządzania Kryzysowego (FEMA), które mają być symbolem zniewolenia w ramach NWO.

Po epidemiologicznej katastrofie zostanie zlikwidowana część miast. Ludzie mają docelowo zamieszkać w specjalnych miastach-strefach, które będą molochami umiejscowionymi pomiędzy parkami przyrodniczymi. Nowy Porządek Świata zakłada bowiem ekstremistyczną ochronę praw przyrody w celu powstrzymania ekologicznej degradacji Ziemi. W zamyśle koncentracja ludności ma zapewnić łatwiejsze sprawowanie kontroli nad odciętymi od siebie społecznościami.

Nowa władza doprowadzi do ukształtowania się świadomości planetarnej i nowego typu człowieka. Stare pojęcia takie jak nacjonalizm czy patriotyzm zostaną stopniowo wymazane. Granice państw zostaną uznane za przeszkody na drodze do jedności, a stan permanentnego konfliktu w polityce międzynarodowej zostanie zastąpiony przez współpracę i harmonię.

Świat bez wojen, pieniędzy… i wolności
Nowy Porządek Świata ma na celu wyeliminowanie wojny jako sposobu rozstrzygania sporów. Wszystkie spory będą załatwiane w drodze negocjacji oraz nacisku organizacji międzynarodowych typu ONZ, które, dzięki własnej armii, będą w stanie narzucić swą wolę każdemu państwu na świecie.

Ceną za trwały pokój będzie jednak faktyczne ograniczenie praw człowieka. Teoretycznie nowa władza będzie powoływać się na zasady demokracji, ale nie będzie ona obejmować prawa do sprzeciwu. Wszystkie aspekty ludzkiego życia zostaną poddane kontroli władz, które będą decydować nie tylko o miejscu zamieszkania, typie wykonywanego zawodu, ale również o aspektach życia osobistego, takiego jak np. liczba dzieci.

Gospodarczo, cały świat ma zostać objęty nadzorem globalnej instytucji regulującej przepływ kapitału i zasobów, które mają być ściśle racjonowane. Ma to doprowadzić do wyeliminowania kryzysów gospodarczych i ograniczeniu bezrobocia. Dzięki temu miałby zostać przezwyciężony podział na bogatą Północ i biedne Południe.

W rezultacie zostanie stworzony centralny system planowania i nadzoru gospodarczego, który doprowadzi do odejścia od gospodarki kapitalistycznej. Według futurystów, umożliwi to stopniowe przejście do gospodarki opartej na wiedzy i „wartościach”, a nie na pieniądzu i surowcach. Według nich, w takim świecie będą mogły zostać zaspokojone wszystkie potrzeby duchowe ludzi. Stałymi elementami Nowego Porządku Świata są postęp technologiczny, nowe źródła energii (np. woda i wiatr) ekologiczne technologie, dzięki którym zostanie ocalone środowisko naturalne.

Świat od wolności do faszyzmu
Z większości teorii spiskowych wynika, że Nowy Porządek Świata zostanie wprowadzony w wyniku „planetarnego zamachu stanu”. Może nim być wybuch III wojny światowej lub spektakularny zamach terrorystyczny, który swoją skalą przyćmi nawet tragedię z 11 września 2001 r.

Jego wynikiem będzie przejęcie władzy przez wojsko i militaryzacja społeczeństw. Władze cywilne będą odgrywać tylko rolę listka figowego wobec totalitarnych poczynań armii. Możliwy jest także wariant, który polegałby na równoległych rządach cywilno-wojskowych; jednak i one sprawowałyby całkowitą kontrolą nad społeczeństwami niewolników.

Coraz więcej osób podkreśla jednak, że z każdym rokiem bardziej realny staje się scenariusz przejęcia władzy polegający na stopniowym wzmacnianiu uprawnień organizacji o zasięgu globalnym. Najczęściej wymienia się tu Organizację Narodów Zjednoczonych. Jak dowodzi prof. Henry Lamb w swoim serwisie sovereignity.net, ONZ od momentu powstania uzurpuje sobie prawo do przejęcia władzy nad planetą w ramach „globalnego zarządzania”.

Według niego, organizacja ta stałaby się planetarnym rządem przy zachowaniu instytucji państw, lecz zostałyby one całkowicie pozbawione suwerenności. Musiałyby one wprowadzić i stosować prawo międzynarodowe uchwalone przez ONZ. Na straży tego prawa stałaby armia Narodów Zjednoczonych, która nie tylko pilnowałaby jego przestrzegania, ale również służyłaby za element terroru wobec tych, którzy nie respektują władzy ONZ.

Prof. Lamb dowodzi, przedstawiając kolejne etapy tworzenia międzynarodowych organizacji, że plan ustanowienia NWO narodził się na dobre u schyłku XIX wieku, kiedy to Cecil Rhodes, legenda brytyjskiego imperializmu, założył Stowarzyszenie Wybranych. Miało ono działać na rzecz stworzenia Imperialnej Federacji, składającej się z imperium brytyjskiego oraz Stanów Zjednoczonych. Plan ten się nie powiódł, jego spuścizną było jednak uformowanie się ruchu Okrągłego Stołu, którego działacze wzięli poźniej udział w tworzeniu takich organizacji jak np. Liga Narodów czy ONZ.

Ludzkość w kajdanach IV Rzeszy
Niektórzy spiskowcy twierdzą, że esencją Nowego Porządku Świata ma być ustanowienie IV Rzeszy. Miałaby ona zostać stworzona przez sympatyków nazizmu na całym świecie. Centralną rolę miałaby odegrać w tym procesie takie organizacje jak np. ODESSA, mająca na celu promowanie imperializmu, militaryzmu oraz ograniczania praw jednostki na rzecz rządu.

Idee te już teraz mają być wszczepione w globalną kulturę polityczną, co umożliwi ich promocję w Europie i Stanach Zjednoczonych. Miałoby to doprowadzić w konsekwencji do stopniowego przekształcania USA w IV Rzeszę. Twór ten byłby w stanie ustanowić „Zachodnie Imperium”, które narzuciłoby swe (nazistowskie) wartości „aryjskim narodom” państw europejskich, Rosji, Australii, Nowej Zelandii i części RPA.

Już teraz nie brakuje osób twierdzących, że „imperialistyczna” polityka zagraniczna USA jest dowodem na tworzenie IV Rzeszy, a wojna z terroryzmem jest etapem do ustanowienia planetarnego totalitaryzmu pod auspicjami Waszyngtonu.

Samych Amerykanów coraz częściej niepokoją informacje jakoby na tajnym spotkaniu zapadła decyzja, że NAFTA, układ o współpracy gospodarczej, został już przekształcony w Unię Północnoamerykańską, która ograniczy suwerenność tworzących ją państw – USA, Kanady i Meksyku na wzór znany z UE. Unia Europejska pokazała, ze taki scenariusz „ponadnarodowy” jest jak najbardziej możliwy.

„Wielki Brat” już Cię ma na oku
Od wielu lat pojawiają się także doniesienia, jakoby za całym światem niby-demokratycznej polityki stały służby wywiadowcze i tzw. kompleks militarny. To właśnie one mają być „Wielkim Bratem”, zdobywającym coraz więcej informacji, które będzie mógł wykorzystać do zniewolenia obywateli. Czyni to poprzez tworzenie baz danych, obejmujących dane dotyczące zdrowia, majątku czy informacji osobistych poszczególnych ludzi.

Pozyskanie „wrażliwych” danych z różnych dziedzin ma być kluczem do uzyskania absolutnej władzy o zakresie znanym chociażby z powieści Orwella „Rok 1984 r.”. W świecie tym ludzie będą podlegać nieustannej kontroli ze strony władz na każdym poziomie egzystencji. Dowodem na to ma być utworzenie przez USA, Wielką Brytanię, Kanadę, Australię i Nową Zelandię sieci wywiadu elektronicznego Echelon, służącego do globalnego nasłuchu i gromadzenia danych. „Wielki Brat” wszedł już więc do akcji.

Elita ponad niewolniczą masą
Istnieje również teoria mówiąca, że NWO będzie syntezą nieograniczonej władzy z najnowszymi osiągnięciami naukowymi. Według niej, na świecie formuje się międzynarodową kasta naukowców, którzy, poprzez eksperymenty na ludziach, mają stworzyć „posthumanistyczne” społeczeństwo. Ma być ono zmodyfikowane fizycznie i umysłowo, tak by być podatnym na manipulacje rządzących.

Kolejne odkrycia naukowe doprowadzą następnie do przyspieszenia tempa rozwoju świata, którego nie będą już w stanie pojąć „przetworzone” społeczeństwa. Uniemożliwi to jakikolwiek bunt wobec „post-ludzkiej elity”, która w Nowym Porządku Świata będzie sprawować niepodzielną władzę i kontrolę nad zniewolonymi miliardami ludzi. Wariant taki już opisał Aldous Huxley w swej książce „Nowy wspaniały świat” już w 1931 r.

Czarny scenariusz dla ludzkości
Cena za wprowadzenie Nowego Porządku Świata będzie ogromna. Zapłacą ją zwykli ludzie, którzy staną się niewolnikami w imię budowy „nowego lepszego jutra”. Nikt nie jest w stanie zagwarantować, że ostateczny cel – stworzenie „zjednoczonego świata, który ma celu dobro człowieka” – jest czymś więcej, niż zwykłą propagandą.

Proces tworzenia „sprawiedliwego świata” zostanie zahamowany w połowie drogi, wtedy, gdy jakaś forma rządu światowego, uzyska wystarczającą władze nad społeczeństwami zniewolonymi przez najnowsze zdobycze techniki. To memento, które spędza sen z powiek wszystkim tym, którzy ostrzegają, że świat juz teraz znalazł się na drodze do globalnego faszyzmu lub komunizmu.

Nowy Porządek Świata, idealistyczny w swoich zamierzeniach, stanie się szybko karykaturą wolności i sprawiedliwości. Kontrola świadomości, kontrola liczby urodzeń, szpiegowanie obywatela na szeroką skalę, nowe uprawnienia dla policji i tajnych służb, wzrost roli wojska i fasadowa demokracja – to tylko niektóre rzeczy, które ludzkości przyniesie NWO.

Nowy Porządek Świata, do którego powoli zmierzamy, to w istocie bezwzględna gra o władzę, dzięki której powstanie globalna elita sprawująca kontrolę nad masami niewolników. Będzie to bezprecedensowy totalitaryzm w historii ludzkości. Zwolennicy teorii spiskowych podkreślają, że świat zrobił już niestety pierwszy krok na drodze do tej niebezpiecznej utopii.

Źródło: Onet
Data utworzenia: 15 września 2009 16:32

Nowy Porządek Świata
Mateusz Morawiecki 04.06.2020 Warszawa

APOKALIPSA

Trzecia fala atakuje na całej rozciągłości. W Wielkiej Brytanii kudłaty ogłosił właśnie totalny lockdown! W Niemczech drakońskie obostrzenia. Za nimi podążają kolejne marionetki. Związane jest to z tak zwaną nową mutacją, która jest tak szybka i zabójcza, że na dziesięć tysięcy przebadanych w chrabstwie Kent kierowców podczas świątecznego hardcoru zebrali aż całe trzydzieści sześć pozytywnych wyników testów!

Ludzie są zmęczeni, wytresowani i zdezorientowani. Wychodząc z domu zapominają portfela ale nie zapominają kagańca, bo im go wdrukowano w mózgi. Nawet nie mając pojęcia o polityce, czują instynktownie, że pomimo, iż coraz więcej choruje na Covid, to tutaj jednak idzie o coś znacznie większego.

Dzieci pozamykane w aresztach domowych, są tresowane do życia w NOWEJ NORMALNOŚCI, starsi zaś przeznaczeni do utylizacji. Niektórzy z tych psychopatów już otwarcie mówią, że „nie da się przeprowadzić masowych szczepień jeśli media społecznościowe są otwarte”. Bajka!

Będą szli w kierunku całkowitej cenzury sieci – jak w Chinach. Słyszycie dziś coś o Wuhan? U nich koronawirus zdechł. Podłożyli ogień pod rafinerię, spełnili swoją rolę, więc teraz wzięli się za przejmowanie biznesów na Zachodzie. A na razie krwopijcy wypuścili eksperymentalną szczepionkę, o której nikt poza nimi nie wie jakie wywoła długofalowe skutki uboczne. Póki co jedna kobieta w Meksyku dostała zapalenia rdzenia kręgowego w pół godziny po szczepieniu, a drugą znaleziono w sylwestra w Portugalii martwą we własnym łóżku.

Koncern PFIZER – oczywiście to czysty przypadek, że jego udziałowcem jest fundusz Rotshildów. Tutaj mamy do czynienia z samymi przypadkami! Od marca. I wirusem pochodzącym z „targu zwierzęcego”. Na jesieni tego roku będzie czwarta fala. Potem piąta. I następne zarazy. I kolejne lockdowny. WHO od miesięcy straszy kolejnymi pandemiami, w tym zabójczej CHOROBY X, przy której koronawirus to ledwie niewinna igraszka. Wszystko idzie według planu.

W Hiszpanii jest największy kryzys i zubożenie klasy średniej od dziesięcioleci. Za nią podążają kolejne kraje. Kiedy to wszystko się kończy? Gdy:

1. Doprowadzą do całkowitej likwidacji gotówki
2. Zniszczą średnią przedsiębiorczość
3. Wszystkich powyszczepiają
4. Odchudzą systemy emerytalne i pozbędą się starszych i „niepotrzenych”
5. Przejmą upadłe firmy, docelowo ma być dwóch pracodawców: korporacje i rządy
6. Poddadzą społeczeństwa całkowitej inwigilacji i technologicznej kontroli
7. Zamienią jednostki w upodlone, pozbawione czucia i empatii bio-mutanty
8. Całkowicie zniszczą więzi społeczne
9. Zniszczą zaufanie, rodzinę i tradycje oraz dokończą lewicową rewolucję gender i LGBT
10. Państwa zamienią w teoretyczne byty, zależne całkowicie od kapitału, zresztą już dziś tak jest.
111213… Agenda 2030, Fundacja Rockelfellera, Gates i spółka – tam są dokumenty i odpowiedzi.

Korupcja, psychoza, kłamstwo i propaganda, upadek elit, upadek mediów, upadek wszelkich autorytetów i zidiocenie ludzi sięgające kosmosu – to mamy teraz. A za chwilę? Scenariusz horroru – Apokalipsy. Śmieszne? Można wykpić frazesami o teorii spiskowej? To proste pytanie: kto z tych śmieszków dwa lata temu by uwierzył, że za rok zabronią mu wychodzić z domu, iść na cmentarz czy do kina albo na spacer? Co by powiedział śmieszek gdyby mu w 2018 roku rzec, że za dwa lata ktoś zadzwoni na policję, że zaprosił sześć osób na Wigilię? Śmiesznie to już było…

W 2009 roku Onet – najbardziej mainstremowe medium w internecie – opublikował tekst pod tytułem HORROR, KTÓRY CZEKA LUDZKOŚĆ, w którym krok po kroku opisano przerażający scenariusz New World Order, realizowany przy pomocy globalnej pandemii. Czaicie? Onet taki tekst wypuścił! Nie do wiary. Kilka dni temu go usunęli ale w sieci nic nie ginie.

Wrzucam namiary na ten artykuł w komentarzu. Kiedy zaś będzie normalnie? – ludzie pytają. Normalnie to już było. Nigdy już nie będzie normalnie. Najwyższy czas zdać sobie z tego sprawę. Kto tego nie rozumie, jest zwykłym idiotą. Tomasz Wróblewski, jeden z kilku dziennikarzy mainstreamu, który nie zrobił z siebie prostytutki, mówi tak: to się kiedyś poukłada, jak rewolucja francuska lub bolszewicka, może za siedemdziesiąt lat… Przyszedł czas aby zacząć kopać sobie ziemiankę. Memento.

Autor: Łukasz Grysiak

To co istotne, jest niewidoczne dla oczu. Antoine de Saint – Exupery

Młodzież tego nie pamięta, ale zaszczepienie jest dziś, jak kiedyś wstąpienie do PZPR. Chcesz dziś polecieć do Madrytu – zaszczep się, chciałeś wtedy przydział na mieszkanie – wstąp do PZPR, chcesz dziś korzystać ze służby zdrowia – zaszczep się, chciałeś talon na samochód – zapisz się do PZPR.

Większość ludzi zupełnie tego nie rozumie, nie pojmują tego że nigdy nie było ani socjalizmu, ani komunizmu. Obie ideologie to narzędzia wykorzystujące ludzi bardzo słabo wykształconych, wcześniej odpowiednio „uświadomionych”, że są krzywdzeni, wykorzystywani, deptani, że należy im się znacznie więcej niż mają (roszczeniowość), że mogą sobie stworzyć państwo sami, w którym nie będą ciężko pracować, ale żyć dostatnio. Opisywałem ten mechanizm w artykułach „The Matrix Has You” oraz „Nauka przekleństwem ludzkości”, ta technika jest jedną z najważniejszych w całej gamie technik manipulacji społeczeństwem, wypracowanych przez socjologię i socjo-psychologię.

TO WSZYSTKO ZOSTAŁO ZAPLANOWANE, ZAPROJEKTOWANE W DETALACH NA UNIWERSYTETACH PRZEZ LUDZI ŚWIADOMYCH CO TWORZĄ.

Potrzeba przynależności oraz bycia akceptowanym przez grupę są szczególnie istotne dla życia każdego człowieka. Naśladowanie zachowania zastępuje racjonalne myślenie najczęściej wtedy, gdy brak nam odpowiedniej wiedzy lub nasza logika jest niewystarczająca do pełnego zrozumienia aktualnej sytuacji. Można tak sterować masami, że wszyscy będą zachowywać się tak samo, jedni drugich będą pilnować by zachowywali się w ten sam sposób. To jest jak pandemia właśnie, tyle tylko że pandemia ideologiczna. Ludzie są zarażani wykładniczo, jak podczas biologicznej pandemii i im więcej ludzi zostaje zakażonych, sformatowanych tym choroba szybciej postępuje. Kiedy liczba zakażonych osiągnie „demokratyczną większość” narzuca ona swoją wolę mniejszości i tę mniejszość albo zmusza do przyjęcia wzorca zachowań albo brutalnie eliminuje ze sformatowanego społeczeństwa.

Macie mnóstwo takich przykładów, Polska po 1945 roku, Rosja po rewolucji w 1917 roku. Ci którzy to organizują, zazwyczaj służby specjalne, wojskowi, policjanci, przede wszystkim agenci obcych państw , zagranicznych wywiadów, płyną na tej fali społecznego buntu na szczyt, ta fala ich wynosi do rządzenia. Kiedy tylko otumaniony lud powierzy im władzę natychmiast tworzą sieć, strukturę władzy. Na jej czele stoją najwyżsi oficerowie wojska, służb, policji, ci którzy pod przykrywką tajności tworzą związek zbrojny wymierzony w ogłupione społeczeństwo. Błyskawicznie opanowują strategiczne pozycje w państwie: wojsko, służby, policję, sądownictwo, prokuraturę, wolne zawody, aparat urzędniczy, przejmują kontrolę nad usługami i przedsiębiorczością, i czerpiąc z powierzonej im władzy, przez dystrybucję stanowisk, posad, tytułów naukowych, awansów, przywilejów, koncesji, pozwoleń i dóbr majątkowych tworzą armię podległych im ORKÓW, nikczemnych ludzi, pozbawionych moralności, ludzi cynicznych i brutalnych, gotowych za awans materialny i zawodowy, za wydźwigniecie ich z biedy i nizin społecznych na każdą podłość. To jest wyrachowana, podła, pozbawiona jakiejkolwiek ludzkiej cechy strategia zdobywania władzy i bogactwa dla zmyłki nazywana rewolucją społeczną. Może to się komuś wydawać śmieszne ale barany i kury gospodarzem zagrody czynią wilka.

Jesteście świadkami tego procesu, rozejrzyjcie się wokół, jak łatwo jest rządzić masą ludzi słabo wykształconych, jak łatwo zmusić ją do noszenia maseczek, czy przestrzegania idiotycznych, wręcz absurdalnych ograniczeń. Ten sam mechanizm obserwowaliście podczas protestów „błyskawic”. Grupa cwaniaków z rodowodem z WSI i SB próbowała wykorzystać słabo wykształconą młodzież, odpowiednio „zmotywowaną” tak samo „wyedukowaną” jak te masy robotniczo – chłopskie którym grupa oligarchów wmówiła, że jak obalą zamożnych i bogatych to będzie sprawiedliwie po równo.

Chciałbym zwrócić Waszą szczególną uwagę na ogromne podobieństwo w zachowaniu się mas na różnych kontynentach. W ten sam sposób ogłupieni zostali mieszkańcy Europy Środkowo-Wschodniej, Azji, wielu krajów Afryki, a przede wszystkim Ameryki Łacińskiej. Ludzie na całym świecie są tak samo naiwni i podatni na propagandę.

Ten sam proces zachodzi dzisiaj w USA. Przez lata tworzono w USA , na wzór mas rosyjskich, polskich, czy chińskich kolorowy zasób imigrantów, zaczyn nadchodzącej rewolucji. Od lat Czarni, Latynosi są chytrze dopingowani do walki z amerykańskim państwem i jego instytucjami. Ta przemoc policji wobec kolorowych nie jest przypadkiem, akcja zawsze prowokuje reakcje. Zróżnicowanie majątkowe pozwala wykreować masowe postawy roszczeniowe Czarnych i Latynosów, towarzyszy temu gigantyczna akcja w mediach uświadamiająca kolorowych, że są gorsi, rasowo upośledzeni. Tli się w USA zarzewie rewolucji, którą, jak te w Rosji, Chinach, Polsce, prowadzą Ci sami ludzie, elita amerykańska skupiona w Zakonie Skull And Bones. W jakim celu organizują u siebie rewolucję „socjalistyczną”? Przeciwko komu, kogo chcą pokonać rękoma Czarnych i Latynosów? Białych, przywiązanych do kraju Amerykanów, którym Ameryka dała dom i pracę, bezpieczeństwo i spokojne, dobre życie. Rewolucja w 1917 roku odbyła się pod hasłem walki z kapitalistami, kułakami i burżujami, ta odbędzie się po to by WSZYSCY BYLI TAK SAMO BIEDNI, chodzi więc o sprowadzenie klasy wyższej, średniej do poziomu najbiedniejszych w USA, o odebranie im własności, pozbawienie podmiotowości. Oni przecież dobrowolnie nie zgodzą się oddać dorobku życia, nie zrezygnują z państwa i jego instytucji które gwarantowało im pracę, dobre wynagrodzenie, bezpieczeństwo, ochronę własności i szereg wolności , przede wszystkim prawo do broni.

Autor: Dariusz Nejman